بازار ادویه استانبول ( Spice Bazaar ):

این بازار که بازار مصری است و در منطقه فاتح استانبول واقع شده است و یکی از قدیمی ترین بازار های استانبول است.دومین بازار سرپوشیده بزرگ بعد از بازار بزرگ استانبول است.این بازار به شکل L طراحی شده است و شامل  2 طبقه با 88 مغازه است و روبروی مسجد ینی واقع شده است.