بازار محمود پاشا استانبول

این بازار از بهترین مراکز خرید در استانبول ترکیه است و حدود 256 مغازه دازد و همچنین دارای آبخوری،آرامگاه،کیوسک های توزیع آب آشامیدنی استاین بازار تاریخی بین بازار بزرگ و امینونو واقع شده است و مغازه های گوناگون کوچکی در دو سمت خیابان اصلی است مسجد مجاور آن مسجد محمود پاشا است که به وسیله وزیر اعظم محمود پاشا ساخته شده است

بازار محمود پاشا استانبول