تفریحات در استانبول

در شهر استانبول مکانهای مهم برای شنا کردن شهرهای باکرکوی ،کوجوک جکمجه،بوسفروس هستند و در خارج از شهر استانبول سیله و کیلویس در دریای سیاه ،جزایر پرنس در دریای مرمر هستند و دارای نه جزیره است