دین و مذهب مردم استانبول

بیشتر ساکنان ترکیه و استانبول مسلمان هستند و یک عده ی خاصی سنی هستند و پیرو مکتب حنفی نیز هستند تقریبا ده درصد مردم اهل سنت پیرو مکتب شافعی نیز هستند یکی از دینهایی که طرفدار زیادی در استانبول دارد و بیش از چهار میلیون پیرو علوییون ترک هستند.