فاصله هوایی استانبول تا تهران

فاصله هوایی استانبول تا تهران حدود 3 ساعت نیز هست