مراکز خرید استانبول

مرکز خرید کروسل استانبول 

مرکز خرید فوروم استانبول

مرکزخرید کانیون استانبول

ایستینیه 
 
مجتمع تجاری مدرن گالریا آتاکوی استانبول

بازار بزرگ استانبول  
 
بازار تاریخی محمود پاشا دراستانبول
 
مرکز خرید پروفیلو استانبول
 
خیابان استقلال استانبول
 
مرکز خرید گرند جواهر استانبول
 
بازار فاتیح استانبول
 
بازار کاپالی چارشی استانبول
 
بازار مصری استانبول
 
بازار آراستا استانبول
 
مرکز خرید آک استانبول